Jdi na obsah Jdi na menu
 


Organizační a bezpečnostní předpisy 2020

 

 

 

        ORGANIZAČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ

 

 

  

PŘEDPISY

 

 

 

Motorsport Radeč klub v AČR

 

Autoklub Radeč z.s.

 

 

 

Platí pro závodiště Radeč

a závody s nimi spojené

 

 

Mezinárodní amatérské mistrovství ČR

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

Autor : Ladislav Saidl, Rudolf Švorc, Jan Nešpor, Vladimír Müller, Miloš Vladovič, Jiří Janda,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. VŠEOBECNĚ

 

1.1 Organizační a bezpečnostní předpisy (dále OBP) jsou nedílnou součástí Soutěžních předpisů.

Platí pro ně všechna ustanovení Soutěžních předpisů.

 

1.2 Všichni účastníci závodu tj, jezdci, doprovod, diváci, pořadatelé, fotografové apod. se stávají

spolupořadateli závodu.

 

 

 

2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

 

2.1 Ředitelství závodu

 

Ředitel, Hl.sportovní komisař, Hl. technický komisař, Startmaršál a Hl. traťový komisař

budou jmenováni vždy před každým závodem vydáním Standartních propozic k závodu nebo

vydáním informace na oficiální tabuli závodu, případně jmenováni na rozpravě.

 

 

2.2 Ředitel

- řídí závod v souladu s vydanými předpisy, uděluje tresty, vydává organizační opatření

a potvrzuje rozhodnutí sportovní a technické komise

- jeho rozhodnutí jsou konečná, neodvolatelná

- přijímá písemné protesty od jezdců a podává vysvětlení k uděleným trestům

 

2.3 Sportovní komise

 

- zodpovídá za regulérnost závodu dle vydaných předpisů

- řeší protesty a uděluje tresty

- sportovní komisi řídí Hlavní sportovní komisař

- pracuje ve složení :

Hl.sportovní komisař, Ředitel, Traťoví komisaři

 

2.4 Technická komise

 

- zodpovídá za regulérnost závodu dle vydaných předpisů

- řeší protesty a uděluje tresty

- technickou komisi řídí Hlavní technický komisař

- pracuje ve složení :

Hl.technický komisař, Techničtí komisaři, Ředitel,

 

2.5 Startmaršál

 

- řídí startovní proceduru od nájezdu na start až po vlastní start

- navádí a kontroluje vozidla na startovním roštu

- hlásí a signalizuje prohřešky proti ust. SP a TP

- informuje jezdce na startu

 

2.6 Hl. traťový komisař

 

- řídí traťové komisaře na trati

- řídí odtahovou službu

- zodpovídá za volnou a bezpečnou trať

2.7 Standartní propozice

 

- vydává ředitelství závodu před každým závodem v případě závažných změn proti SP

 

 

2.8 Harmonogram závodu

Časový harmonogram závodu bude upravován dle průběhu závodu.

 

 

 

3. POJIŠTĚNÍ

 

3.1 Každému jezdci je doporučeno sjednat si individuální úrazové pojištění.

 

3.2 Pořadatel neodpovídá za škody vzniklé účastníkům závodu na jejich majetku a vozidlech.

 

3.3 Pořadatel neodpovídá účastníkům závodu za újmy na zdraví zaviněné nerespektováním

soutěžních pravidel, pokynů a nařízení pořadatelů a jejich další činností.

 

3.4 Pořadatel neodpovídá účastníkům závodu za škody na majetku a újmy na zdraví, újmy na

zdraví s trvalými následky nebo úmrtí v průběhu závodů zaviněné jakoukoliv událostí.

 

 

 

4. CENY.

 

4.1 Vyhlášení výsledků a udělení cen pro první tři jezdce bude ihned po každém závodě. Místo a

čas bude oznámen komentátorem.

 

4.2 Každá vypsaná třída má samostatné výsledky a vyhodnocení.

 

4.3 Ceny v závodě stanovuje pořadatel, a je plně v jeho kompetenci jakou formu a obsah zvolí.

 

4.4 Ceny v seriálu jsou plně v kompetenci pořadatele a je na něm jakou formu a počet zvolí. Při

udělování cen bude příhlédnuto k počtu soutěžících v jednotlivých třídách.

 

4.5 Ceny nelze vymáhat na pořadateli právní cestou.

 

5. KALENDÁŘ ZÁVODU

 

5.1 Kalendář závodů bude stanoven pořadatelem před sezónou a pořadatel jej zveřejnění

na příslušné internetové adrese či facebooku

 

5.2 Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu závodiště a termínu jednotlivých závodů a to

i během sezóny.

 

 

 

 


 

 

6. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

 

6.1 Jezdec a jeho doprovod se v průběhu celého seriálu,závodu chová disciplinovaně, sportovně a

ukázněně. Dbá pokynů pořadatelů, rozhodčích a ostatních organizátorů závodu a bez výhrady je

uposlechne.

 

6.2 Při jízdě a veškeré další činnosti musí jezdec brát zřetel na bezpečnost všech osob v prostoru

závodiště a jeho okolí včetně bezpečnosti své. Osoby v prostoru závodiště nesmí v žádném

případě ohrozit. Jezdci jedou závod na vlastní nebezpečí a zodpovědnost, doprovod jezdce se

účastní závodů na vlastní nebezpečí.

 

6.3 Požívání alkoholických nápojů, drog a jiných látek snižujících reakci organizmu je jezdci,

doprovodu a organizátorům před a v průběhu závodu zakázáno.

To může být kontrolováno namátkově nebo při podání protestu, ředitelem závodu nebo

jim pověřenou osobou.

 

6.4 Vozidla se mimo trať pohybují na zařazený první rychlostní stupeň maximální rychlostí

15 km/hod.

 

6.5 Zkušební jízdy na přilehlých cestách a pozemcích či depu jsou zakázány. Zkušební dráha bude

vyhrazena ve zvláštním prostoru pořadatelem a řádně označena. Pokud nebude možné dráhu

zřídit bude pořadatelem určeno jinak dle místních podmínek.

 

6.6 Jezdci a doprovod si v průběhu závodu ručí za svůj majetek.

 

6.7 V průběhu seriálu či závodu je zakázáno měnit startovní číslo, pokud to není na pokyn

pořadatele.

 

6.8 V prostoru startu a na trati může vozidlo řídit jen jezdec, to neplatí je-li vozidlo vlečeno nebo

tlačeno bez použití vlastní hnací síly. K vyproštění nebo odtažení vozidla lze použít pouze

odtahový stroj s obsluhou stanovený pořadatelem.

 

6.9 Jízdy po trati a zkušební dráze po závodě jsou zakázány.

 

6.10 Jízda se spolujezdcem je zakázána, výjimky povoluje ředitel závodu a to jen na tréninkové

jízdy. Vozidlo k tomu musí být připraveno (sedačka, pásy, síť), spolujezdec musí mít stejnou

výbavu jako jezdec a musí mít podepsán Revers pro spolujezdce.

 

 

 

 

7. POŘADATELÉ

 

7.1 Pořadatelem se rozumí osoba podílející se na organizaci seriálu a závodu a je označena

viditelným způsobem tj. barevnou halenou v případě traťových komisařů a visačkou v případě

ostatních pořadatelů.

 

7.2 Pořadatelé seriálu a závodu zodpovídají za regulérnost seriálu a bezchybné vedení výsledků

závodů seriálu.

 

7.3 Pořadatelé zajišťují záchranný systém (tj. hasiče a zdravotní službu).

 

7.4 Pořadatelé se účastní závodu na vlastní nebezpečí.

 

7.5 Pořadatel zodpovídá za poučení diváků formou vývěsky na oficiální tabuli a nezodpovídá za

škody vzniklé divákům na jejich majetku, zdraví nebo úmrtí.

 

7.6 Jednotlivý pořadatel zajišťuje bezchybný průběh závodu na svém úseku, komunikuje s jezdci v

rámci svých povinností a zajišťuje bezpečnost na svém úseku. Není oprávněn jednat a

rozhodovat za jiného pořadatele, pokud k tomu není pověřen ředitelem závodu

 

 

 

8. DIVÁCI

 

8.1 Divákem je osoba nebo skupina osob, která se nepodílí na chodu závodu či spolupráci

s jezdcem nebo jeho teamem.

 

8.2 Divák musí respektovat ustanovení soutěžního řádu, které se ho týkají, zejména pokud jde o jeho

bezpečnost a bezpečnost jezdců a celého sportovního podniku.

 

8.3 Divák se zúčastňuje závodů na vlastní nebezpečí, děti nebo osoby s jakoukoliv indispozicí se

zúčastňují závodů jen v doprovodu osob starších 18 roků a tato osoba za ně zodpovídá.

 

8.4 Diváci jsou povinni se zdržovat jen na místech pro ně určených a dbát pokynů a nařízení

pořadatelů. V žádném případě nesmí vstupovat do závodní dráhy a to v celém průběhu

závodního dne.

 

8.5 Fotografování nebo natáčení závodu z bezprostředních prostorů kolem závodní tratě je

zakázáno, je povoleno pouze z míst určených pro diváky nebo na zvláštní

písemné povolení ředitele závodu (Revers) při akreditaci. Fotograf musí sám požádat o

povolení.

 

8.6 Divák je povinen používat identifikační náramek vydaný pořadatelem, který bude mít řádně

upevněn na zápěstí. V opačném případě bude vykázán z areálu závodu.

 

8.7 Divák nesmí žádným způsobem zasahovat do závodu, používat fábory či vlajky, které by

mohly být zaměněny za oficiální vlajkovou signalizaci a musí se zdržet jakéhokoliv slovního

projevu vůči pořadatelům nebo jezdcům, či je fyzicky napadnout.

 

8.8 Divák je povinen se seznámit se soutěžními pravidly, ustanoveními, které se ho týkají,

umístěnými na oficiální informační tabuli.

 

8.9 V depu závodních vozů se může divák pohybovat se zvýšenou opatrností a žádným způsobem

nesmí omezovat či ohrožovat účastníky závodu.

 

8.10 Do depa nesmí divák vjíždět soukromým vozidlem, pokud tak učiní pořadatel neodpovídá za

případné škody na tomto vozidle a dalším majetku diváka. Divák musí na výzvu pořadatele

vozidlo z depa neprodleně odstranit.

Pokud je v místě závodiště zřízeno parkoviště, uhradí divák poplatek za odstavení vozidla.

 

 

 


 

 

9. JEZDCI

 

9.1 Jezdec je osoba řídící vozidlo poháněné vlastní hnací silou po závodní trati.

 

9.2 Jezdec je povinen používat identifikační náramek vydaný pořadatelem.

 

9.3 Jezdcem je osoba starší 18 let v dobrém zdravotním stavu. Osoby mladší 18 let se mohou

závodu zúčastnit se souhlasem obou zákoných zástupců. Při závodě je nutná účast alespoň

jednoho z nich.

 

9.4 Jezdec nesmí před závodem a průběhu závodu požít alkoholické nápoje a jiné prostředky,

které negativně ovlivňují jeho schopnost řídit vozidlo. Jezdec nesmí odmítnout dechovou

zkoušku.

 

9.5 Jezdec odpovídá za chování své a svého doprovodu tj. mechaniků, rodinných příslušníků,

sponzorů atd. U jezdce mladšího 18 let odpovídá za chování doprovodu zákonný zástupce

jezdce.

 

9.6 Jezdec musí mít na trati a při příjezdu na startovní čáru řádně připevněnou ochranou přilbu

schváleného typu, na rukou rukavice, musí být řádně oblečen v jednodílné kombinéze

montérkového typu (ne syntetický materiál , rukávy nesmí být krátké, nohavice musí

přesahovat přes boty) a musí mít pevnou uzavřenou a řádně připevněnou obuv.

Pod přilbou musí být nehořlavá kukla, pod kombinézou musí být ještě jedna vrstva oblečení

a to nehořlavé tričko - rolák. Všichni jezdci musí mít sportovní límec.

V případě, že vozidlo nemá čelní sklo, musí mít jezdec řádně připevněné ochranné brýle nebo

štít schváleného typu.

 

9.7 Jezdci soutěží mezi sebou s vozidly v jednotlivých rozjížďkách dle stanovených pravidel a

předpisů vydaných pro tento seriál.

 

9.8 Jezdec nesmí vjíždět na trať a zkušební dráhu pokud není přihlášen k závodu a to ani na trénink

či zkoušku vozidla.

 

 

 

 

 

10. DOPROVOD

 

10.1 Doprovodem se rozumí skupina osob doprovázející jednotlivého jezdce a poskytující mu

služby před a během závodu.

 

10.2 Doprovod je povinen používat identifikační náramek vydaný pořadatelem.

 

10.3 Doprovod - mechanici mohou vstupovat do prostoru závodní tratě pouze v oblasti startu před

startem rozjížďky, přičemž bez výhrad uposlechne pokynů startmaršála a při tom dbá na

bezpečnost svou a ostatních osob. Prostor startu musí okamžitě opustit nejpozději 1 min.

před startem nebo na výzvu startmaršála (zvukový signál píšťalkou).

 

10.4 Signalizace jezdci je povolena v blízkosti tratě jen z vyhrazeného prostoru a to na povolení

startmaršála nebo ředitele závodu, přičemž doprovod dbá na bezpečnost svou a ostatních osob.

 

10.5 Během rozjížďky je doprovodu zakázán jakýkoliv pohyb na závodní trati, poskytování servisu

nebo pomoci jezdci a to ani při zastavení rozjížďky. Doprovod se nesmí zdržovat při kraji

závodní tratě během závodu, případné fotografování či pořizování videozáznamu je

zakázáno mimo vyhrazené prostory.

Pro doprovod třídy Racer 160 lze na žádost statutárního zástupce jezdce udělit výjimku a

stanovit pravidla pohybu v průběhu rozjížďky. Výjímku uděluje ředitel a musí být písemná.

 

10.6 Doprovod smí řídit vozidlo jezdce v depu, na zkušební dráze a při odtažení nepojízdného

vozidla ze závodní tratě.

 

10.7 Doprovod se nesmí zdržovat v prostoru cílové věže mimo případů nahlášení pozdního příjezdu

jezdce na start.

 

 

 

 

11. STARTOVNÉ

 

11.1 Startovné činí …....... Kč pro domácí trati a ….........,- Kč pro ostatní tratě.

(Třídy Racer ….......,- Kč domácí a ….........,- Kč venkovní trať)

Výše startovného se může v průběhu sezony měnit dle místa pořádání závodu.

O výši startovného budete informováni před každým závodem v propozicích, budˇ na našich

stránkách nebo facebooku.

11.2 Při startu jednoho jezdce nebo teamu ve dvou třídách je startovné …......,- Kč pro domácí tratě

a …........,- Kč pro ostatní tratě na jeden závod. (Tři třídy ….......,- Kč a …........,- Kč)

 

Team, rozumí se, že všichni jezdci teamu jedou ve všech třídách, které team obsadí a jsou tak i

klasifikováni v hodnocení seriálu. Team není, když jeden jezdec jede jednu třídu a druhý

druhou třídu.

 

11.3 Ve startovném je zahrnuta účast jezdce, dvou členů doprovodu a jednoho doprovodného

vozidla s vlekem. V případě dalšího vozidla v depu, zaplatí jezdec poplatek 100, Kč

 

11.4 Startovné se vrací pouze v případě odstoupení jezdce ze závodu před startem do tréninku.

V případě odstoupení ze závodu po absolvování tréninku se vrací jezdci polovina startovného.

Poplatky za energii a kempovné se nevracejí.

Jezdec je povinen si vyžádat vrácení startovného sám. Vrácení startovného povoluje ředitel

závodu.

 

11.5 Startovné se nevrací, pokud jezdec z důvodu poruchy, havárie nebo jiné příčiny nenastoupí

k závodu ve druhé nahlášené třídě.

 

11.6 Startovné se nevrací při diskvalifikaci jezdce před prvním startem a při diskvalifikaci jezdce

v průběhu závodu.

 

11.7 V případě zvýšených nákladů na závod může pořadatel zrušit slevy startovného, případně

zvýšit startovné.

13. DEPO

 

13.1 Pořadatel formou vývěsky na oficiální informační tabuli nebo v propozicích k závodu vydá

interní předpisy pro účastníky závodu, jakým způsobem je a bude zajištěna ochrana životního

prostředí při závodě.

Všichni účastníci závodu, jezdci a jejich doprovod musí v depu zachovávat pořádek a

dodržovat závazné právní předpisy v oblasti životního prostředí a předpisy pořadatele na

ochranu životního prostředí.

Pokud pořadatel zajišťuje organizaci v depu jsou všichni bez výhrad povinni uposlechnout

příkazy pořadatele a respektovat rezervovaná místa. O rezervaci míst lze požádat pořadatele

předem.

 

13.2 Jezdec a jeho doprovod po dobu konání závodu zachovává pořádek v celém areálu, drobné

odpadky ukládá do plastového pytle, který nepoškozený ponechá při odjezdu na svém

stanovišti nebo u sběrné nádoby (pytel je možné vyzvednout u pořadatele). Sklo, železo a další

nebezpečný odpad z vozidla musí jezdec uložit do připravených sběrných nádob v depu nebo

odložit o sběrné nádoby.

 

13.3 Jezdec odpovídá za pořádek na svém stání při opuštění závodiště. Tolerována bude pouze

zemina odstraněná ze soutěžního vozu a plastové pytle s odpadky. Nepořádek na stanovišti po

odjezdu ze stanoviště je důvodem pro nepřevzetí jezdce do dalšího závodu.

 

13.4 Při stání vozidel nebo opravách musí jezdci a jejich doprovod zabránit úniku ropných

produktů, pod celým vozidlem musí být uložena záchytná nepropustná plachta s přesahem

50 cm na každou stranu. Případný únik je nutné neprodleně nahlásit pořadatelům.

 

13.5 U každého soutěžního vozu stojícímu v depu musí být k dispozici odpovídající hasící přístroj

o obsahu min. 2 litry (doporučeno 5 l).

 

13.6 Pohyb vozidel v depu nesmí ohrozit ostatní účastníky závodu. Je zakázána rychlá jízda či

zkušební jízdy v depu a na přilehlých pozemcích. Parkování v depu řídí pořadatel.

 

13.7 Jezdci vjíždějí z depa na trať a opouštějí ji jen trasou k tomu určenou pořadatelem a dle

pokynů pořadatelů. Je zakázáno samovolně vjíždět na trať.

 

13.8 Zkušební dráha je místo určené k odzkoušení vozidel při zachování zvýšené bezpečnosti.

Dráha bude zřízena pořadatelem dle místních podmínek a řádně vyznačena. Na dráze může

vozidlo místo jezdce řídit mechanik.

 

13.9 Do prostoru depa je povolen vjezd a stání pouze doprovodným vozidlům, vozidlům

s přepravníky a vozidlům přepravujícím soutěžní vozidla. Ostatní vozidla doprovázející

závodníky musí být odstavena na parkovišti pro diváky, případně uhrazen poplatek 100,-Kč

za auto.

 

13.10 Jezdci a jejich doprovod jsou povinni při zakládání místa svého stanoviště stavět se tak, aby

bez problémů umožnili příjezd nově příchozím, neomezovali ostatní teamy a šetřili místem

v depu.

 

13.11 Jezdci a jejich teamy nesmí svým chováním omezovat ostatní teamy a účastníky závodu a

musí dodržovat noční klid.

 

13.12 Všichni účastníci závodů. tj. jezdci, jejich doprovod, rodinní příslušníci jezdců pořadatelé a

diváci si sami ručí za škody na majetku, soutěžních, doprovodných a civilních vozidlech po

celou dobu závodu.

 

13.13 Připojení na el. energii je možné pouze na povolení pořadatele po úhradě poplatku.

Připojení a jištění přípojky je pouze pro osvětlení a drobné spotřebiče pro opravu závodního

vozu (vrtačka apod.). Pořadatel není povinen zajistit jezdci výkonnější připojení. Je zakázáno

duplicitní napojení. V případě porušení bude připojení pořadatelem zrušeno a poplatek se

nevrací. Nepovolené připojení bude zrušeno.

 

13.14 Je zakázána vlastní rezervace a ohraničování míst v depu bez vědomí pořadatele. Místa

v depu je možné rezervovat celoročně u pořadatele.

 

13.15 Je zakázáno rozdělávat ohně, grilování na přenosných grilech je povoleno.

 

13.16 Používání mobilních agregátů uvnitř depa je povoleno jen na nezbytnou dobu (oprava

soutěžního vozu). Úplný zákaz je v pátek před závodem od 22.00 hod. do soboty 6.00 hod.

Agregát lze v tomto případě umístit min. 30m od depa směrem mimo obytné zóny nebo

dovnitř doprovodného vozidla.

 

13.17 Zkoušky motoru jsou v depu zakázány od pátku 20.00 hod. do soboty 7.00 hod.

 

13.18 Je zakázaná jakákoliv hudební produkce a zpěv po 22.00 hod.

 

13.19 Je přísně zakázáno rušení nočního klidu od 22.00 hod. do 6.00 hod.

 

13.20 Za nerespektování těchto ust. bude jezdec diskvalifikován.

 

 

 

 

14. PROPAGACE A OSTATNÍ ČINNOST

 

14.1 Je zakázaná jakákoliv propagace výrobků, služeb, akcí apod. v průběhu závodů seriálu.

 

14.2 Je zakázáno vylepovat na jakékoliv zařízení, stromy nebo dopravní prostředky vývěsky

s jakýmkoliv obsahem.

 

14.3 Je zakázán prodej jakýchkoliv výrobků či poskytování služeb.

 

14.4 Je zakázáno vylepovat písemnosti na oficiální tabuli závodu.

 

14.5 Výše uvedená činnost je možná na povolení pořadatele.

 

14.6 Za nerespektování těchto ust. bude jezdec diskvalifikován, divák vykázán

z prostoru závodiště bez nároku na vrácení vstupného.

 

 

 

 

15. AKREDITACE NOVINÁŘE - FOTOGRAFA

 

15.1 O akreditaci na závod může žádat osoba starší 18 let. Žádost lze zaslat předem na příslušnou e-

mailovou adresu. V průběhu závodu lze požádat přímo ředitele závodu.

 

15.2 Akreditovaná osoba zodpovídá za svou vlastní bezpečnost a svou činností nesmí ohrozit další

účastníky závodu.

 

15.3 Při pohybu po závodišti se nesmí akreditovaná osoba zdržovat na nebezpečných a

zakázaných místech a musí mít navlečenu výstražnou halenu a musí být zřetelně označena

visačkou. Pořadatel není povinen zajistit výstražné haleny.

 

15.4 Akreditovaná osoba respektuje a dodržuje pravidla vydaná pro tento seriál a bez výhrad

dodržuje pokyny pořadatelů.