Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

 

 

 

 

 

SOUTĚŽNÍ PŘEDPISY

 

Motorsport Radeč klub v AČR

 

Autoklub Radeč z.s.

 

2020

 

 

 

Platí pro závodiště Radeč

a závody s nimi spojené

 

Mezinárodní amatérské mistrovství ČR

 

 

 

 

 

Autor : Ladislav Saidl, Rudolf Švorc, Jan Nešpor, Vladimír Müller, Miloš Vladovič, Jiří Janda

 

 

 

 

 

1. VŠEOBECNĚ

 

 

1.1 Soutěžní předpisy (dále SP) platí pro autocrossový sportovní podnik (seriál či závod)

regionálního charakteru pořádaný na závodišti Radeč a jiných závodištích

s nimi spojenými.

Jedná se o závody na uzavřených okruzích, domácích nebo pronajmutých, s  rozdílným

povrchem, vypsaný pro osobní automobily a autocrossové speciály a jezdce bez licence i s

licencí.

 

1.2 Nedílnou součástí těchto předpisů jsou Organizační a bezpečnostní předpisy (dále OBP)

a Technické předpisy (dále TP).

 

1.3 SP, OBP a TP (dále jen SP) jsou souhrnem ustanovení, jimiž se řídí a jsou závazná pro všechny

účastníky závodů, seriálu. Všichni účastníci závodu se účastní na vlastní nebezpečí.

Účastníkem závodu se pro potřeby těchto předpisů rozumí jezdci, jejich doprovod, pořadatele

fotografové a diváci. Všichni účastníci závodů jsou povinni se s SP seznámit, jezdci jeho

respektování a seznámení stvrzují podpisem na přihlášce k závodu (Revers). Všichni účastnící

závodu se stávají spolupořadatelem závodu.

 

1.4 Platnost těchto pravidel je od 1.1.2020 do 31.12.2020

 

1.5 Pořadatelem a organizátorem seriálu závodů je

Radeč a to dle vypsaných kalendářů a míst závodů (dále Pořadatel).

 

1.6 Pořadatel seriálu si vyhrazuje právo na změny a úpravy těchto pravidel před a v průběhu

seriálu. Každou změnu musí zveřejnit, případně seznámit jezdce na rozpravě nebo vyvěsit na

oficiální tabuli při závodě.

 

1.7 Seriál závodů začíná oficiálním zveřejněním SP a končí veřejným vyhlášením výsledků celé

sezóny.

 

1.8 V případě nepříznivého počasí nebo organizačních obtíží může být kterýkoliv závod bez

náhrady zrušen a to i v  den a průběhu závodu a jezdcům nepřísluší jakákoliv náhrada.

 

1.9 Pořadatel může na jednotlivém závodě navýšit nebo snížit startovné vzhledem k ekonomice závodu a jezdci jsou povinni jej bez odkladu uhradit. V opačném případě není pořadatel vázán

jakýmkoliv pokračováním v závodě či seriálu, či přihlášením dotyčného jezdce k závodu.

 

1.10 Oficiální stránky soutěže nebo jednotlivých soutěží jsou na internetové adrese jednotlivých

závodišť a to www.akradec.cz. Informace na jiných stránkách

zabývající se výše uvedenou soutěží nejsou důvěryhodné a mohou být zavádějící.

Závazné informace pro jezdce jsou pouze ty, které jsou prezentovány na výše uvedených

internetových adresách, potvrzené autorizovanými podpisy a na rozpravě s  jezdci před každým

závodem. Telefonické informace jsou pouze informativní.

 

1 11 Průběžné výsledky závodů budou po každém závodě přístupné na příslušné internetové adrese

dle závodišť a dle možnosti vyvěšeny na informační tabuli při dalším pořádaném závodě.

Pořadatel nemusí zveřejňovat výsledky po posledním závodě, před slavnostním ukončením

sezóny.

 

1.12 V případě závažných změn proti SP vydá pořadatel na každý závod standartní propozice na své

internetové adrese a dále při závodě vyvěsí tyto změny na oficiální informační tabuli společně

s těmito informacemi pro jezdce a diváky:

 

  • jmenovitý seznam vedení závodu včetně kontaktů

  • přehled bezpečnostních a jiných nařízení pro diváky

  • aktuální informace k závodu např. výsledky rozjížděk, udělené tresty ap.

  • počet rozjížděk

  • časový harmonogram závodu

  • případně další závazné informace

 

 

1.13 Každý závod má jeden povinný trénink, dvě až čtyři série rozjížděk a finále A a někdy i B.

 

 

 

2. TŘÍDY

 

2.1 Jsou vypsány tyto třídy :

 

- Třída A do 1400 ccm

- Třída B do 1600 ccm

- Třída C nad 1600 ccm

- Třída D1 Buggy 4 x 2

- Třída D2 Buggy 4 x 4

- Třída D3 Buggy 4x 4 junior

- Třída R1 Racer buggy 160

- Třída R2 Racer buggy 125 ccm

- Třída R3 Racer buggy 250

- Třída N do 1400 ccm (N1400)

- Třída N Škoda do 1400 ccm (Š1400)

- Třída S speciál

- Třída K Kart

 

 

2.2 Pořadatel má právo vypsat na závod jakýkoliv počet tříd dle vlastního uvážení.

V případě zájmu ze strany jezdců a dostatečném počtu vozů vypíše pořadatel závody v dalších

třídách.

 

2.3 Třída v závodě nemusí být vypsána, pokud nebudou ve čtvrtek před závodem přihlášeny min. 2

vozy. Není rozhodující, kolik jezdců přijede a přihlásí se k závodu v den závodu. Pořadatel

může v den závodu rozhodnout jinak.

Pokud třída nesplní limit 5 aut, může pořadatel přiřadit na rozjížďky třídu k  vyšší třídě.

 

2.4 Pokud v průběhu seriálu dojde k poklesu soutěžících vozů pod hranici 3 vozů, minimálně ve

dvou závodech , budou závody ve třídě zastaveny a celkové výsledky seriálu ve třídě nebudou

vyhlašovány, pokud pořadatel nerozhodne jinak.

Třída s nižším počtem evidovaných vozů bude přiřazena k druhé třídě, přičemž přeřazená

soutěžní vozidla musí splňovat technické předpisy nové třídy. Body se jezdci do nové třídy

nepřevádí.

 

2.5 Vozidla nezařazená do tříd mohou soutěžit jen ve třídě S (speciál-volná).

 

2.6 Jezdci mohou kdykoliv přejít s vozidly do druhé třídy, ale bez dosažených bodových zisků,

přičemž musí splnit technické podmínky dané třídy. (vůz nižší třídy může přejít do vyšší třídy

bez úprav, nikoliv naopak).

 

2.7 Jezdci mladší 15 let mohou soutěžit pouze ve třídě Racer 1,2,3 a N1400 junior. Jezdci mladší

18 let mohou soutěžit ve třídě N1400 ccm a Škoda N1400 ccm. Na základě písemné žádosti

zákonných zástupců jezdce, může ředitel závodu udělit jezdcům mladším 18 let vyjímku

soutěžit v jiných třídách.

 

2.8 Třídy sloučené v rozjížďkách jedou každá své finále, pokud k finále nastoupí min 3 auta.

 

2.9 V průběhu závodu je zakázáno měnit vozidlo v jedné třídě, v seriálu lze vozidlo vyměnit, ale

musí být provedena technická prohlídka vozu. Jezdec musí pořadatele upozornit na změnu

vozu a sám požádat o provedení technické kontroly vozu.

 

2.10 Jeden jezdec může závodit max. ve třech třídách.

 

2.11 Na jednom vozidle se nesmí v závodě měnit jezdec. To neplatí pro posádky (teamy), ale změny

musí být nahlášeny pořadateli při přihlášení k závodu.

 

 

 

 

3. REGISTRACE A LICENCE JEZDCE (TEAMU)

 

3.1 K účasti v seriálu je nutná registrace jezdce nebo teamu (více jezdců), podrobná technická

prohlídka soutěžního vozu a výbavy jezdce, přidělení startovního čísla a vydání licence (dále

Registrační a technická prohlídka - RTP). Licence nemusí mít písemnou formu.

Jezdec, který se zúčastní dvou závodů v seriálu nemusí mít RTP, ale musí mít vlastnoručně

podepsán přihlašovací protokol – Revers.

 

3.2 RTP pro sezónu 2020 .

Pro RTP budou stanoveny před sezónou termíny a místa prohlídek, po dohodě s pořadatelem

provede pořadatel i individuální prohlídku na dohodnutém místě.

Všichni jezdci musí mít RTP před třetím závodem jezdce v seriálu.

Registrace v těchto případech je bezplatná. RTP v den závodu nemusí být prováděny.

 

3.3 K registraci je zapotřebí :

 

- jméno a příjmení jezdce (jezdců v případě teamu)

- platný OP (občanský průkaz) nebo jiný doklad totožnosti

- řidičský průkaz nebo lékařské potvrzení o zdravotním stavu (jen ošetřující lékař) u

jezdců, kteří nevlastní ŘP (Racer Buggy apod.)

- telefonické nebo e-mailové spojení na jezdce

- jméno závodního teamu

- třídu, ve které bude jezdec startovat

- kopii pojistky, pokud je jezdec pojištěn se zaměřením na motoristický sport

- kompletní soutěžní vůz a výstroj jezdce

 

 

3.4 Registrace se provádí písemnou formou na stanovených formulářích, které musí být

vlastnoručně podepsány jezdcem. Jezdci mladšímu 18 let podepisuje formuláře zákonný

zástupce.

Osoby mladší 18 let se mohou závodu zúčastnit na základě předložení ověřené plné moci se

souhlasem obou zákonných zástupců a musí být v ní uvedeno, že veškerou odpovědnost za

účast v závodě přebírají zákonní zástupci.

Pokud není žádost úředně ověřena, musí být podepsána oběma zákonnými zástupci jezdce před

pořadatelem. Pokud není přítomen druhý zákonný zástupce jezdce, ověří pravost podpisu

zákonného zástupce náhodný svědek. Zákonný zástupce i svědek předloží při podpisu

občanský průkaz.

Při závodě je nutná účast alespoň jednoho zákonného zástupce jezdce.

 

3.5 Po absolvování RTP je jezdci vystaven „Protokol o kontrole sportovního vozidla“ (POKSV)

Před každým závodem předkládá jezdec PSV technickému komisaři.

 

3.6 Startovní číslo většina jezdců už má, a nový jezdci si rezervaci čísla domluvý na

Tel .čísle 608 807 801 , Pokud dojde ke schodě čísel v jedné skupině, dořešíme přímo na závodišti před

startem závodu.

.

3.7 Registrace teamu musí být na začátku sezony, ne v průběhu sezony. To znamená, že jezdec, který má již odjetý nějaký (stačí i jeden) závod, se už do teamu v průběhu sezony nemůže přihlásit, a tudíž za něho nesní absolvovat závod někdo jiný.

Střídání jezdců v jednom voze ve stejné kategorii je povoleno pouze u registrovaných teamů, a to mohou pouze jezdci registrovaní v teamu, kteří mají již vyplněný a podepsaný takzvaný reverz jezdce.

Pro ostatní je povoleno střídání jezdců na jednom voze pouze, pokud každý z jezdců jede sám na sebe a každý v jiné kategorii.

 

 

4. PŘEDBĚŽNÉ PŘIHLÁŠENÍ K  ZÁVODU

 

4.1 Ke každému závodu musí být jezdec přihlášen nejpozději ve čtvrtek, před závodem, a to

na příslušné webové adrese (v přihlašovacím formuláři) nebo telefonicky

nebo sms zprávou řediteli závodu.

Přihlášky jinou formou nebudou respektovány.

 

4.2 Uzávěrka všech předběžných přihlášek je ve čtvrtek 24.00 hod. Po této uzávěrce nebudou

další předběžné přihlášky registrovány a jezdec platí zvýšené startovné o 200,- Kč.

 

4.3 Jezdci, který byl předběžně přihlášen k závodu a závodů se nezúčastnil a neodhlásil se,

může pořadatel následující závod zvýšit startovné.

 

4.4 V případě většího zájmu jezdců může pořadatel určit „stop stav“ přihlášek a jezdci nad tento

rámec nebudou přihlášeni k závodu. Přednost mají jezdci, kteří se pravidelně zúčastňují

seriálu.

 

 

 

5. PŘIHLÁŠENÍ K ZÁVODU

 

5.1 Přihlášení k závodu se skládá z technické prohlídky soutěžního vozu a výstroje jezdce a

z administrativní přejímky.

 

5.2 Jezdec nejprve absolvuje technickou prohlídku, poté přejímku administrativní. K závodu se

lze přihlásit již v pátek před závodem, zpravidla mezi 19.00 – 21.00 hod

 

6. TECHNICKÁ PROHLÍDKA

 

6.1 Všichni jezdci a jejich soutěžní vozidla musí před závodem projít technickou prohlídkou,

kterou provádí hlavní technický komisař a jeho pomocníci (dále TP).

 

6.2 Jezdci s  vydaným POKSV nastupují k technické prohlídce se soutěžním vozidlem pouze

na vyzvání pořadatele. Jinak absolvují prohlídku pouze formálně.

 

6.3 Rozhodnutí tech.komisaře a jeho pomocníků v rámci jejich pravomoci jsou neodvolatelná.

Právo změny rozhodnutí má pouze ředitel závodu udělením výjimky. Ta musí být písemná,

potvrzená technickým komisařem s  jeho vyjádřením a požádat o ní musí jezdec sám

v dostatečném předstihu před závodem (do ukončení všech přihlášek k závodu.). Seznam

výjimek musí být uložen u ředitele závodu a na požádání předložen ostatním jezdcům třídy.

 

6.4 Vozidlo a výstroj jezdce musí vyhovovat všem ustanovením daných předpisů platných pro

tento seriál.

 

6.5 Vozidlo musí být při technické prohlídce čisté a karoserie nesmí mít hrubé poškození (ostré

hrany, chybějící kusy, velké prolákliny povrchu apod.).

 

6.6 Závodu se smí zúčastnit pouze vozidlo přijaté technickou kontrolou.

 

6.7 Splnění technických podmínek a možnost účasti v závodě jezdce a vozidla potvrdí hlavní

technický komisař jezdci v POKSV a vydá potvrzení o absolvované technické prohlídce –

tj. protokol „Převzetí vozidla k závodu“.

Jezdcům bez POKSV vydá potvrzení o technické prohlídce – tj. Převzetí vozidla k závodu.

 

6.8 Jezdec a vozidlo, které nesplňuje dané předpisy nebude k závodu převzato, pokud jezdec

neodstraní závady zjištěné při technické prohlídce v době, která je pořadatelem vymezena na

provedení technických prohlídek a nepřistaví vozidlo k opětovné prohlídce.

 

6.9 Místo a čas konání technické prohlídky určí pořadatel. Jezdci s vozidly jsou povinni se

dostavit včas na určené místo, přičemž musí kalkulovat se zdržením a využít celý časový

interval prohlídek. V opačném případě nemusí být vozidlo k závodu převzato. Při pozdním

přistavení vozidla na technickou prohlídku určí ředitel závodu další postup a poplatek v tomto

případě je 200,-Kč.

 

6.10 Vozidlo k technické prohlídce předvádí jezdec, případně za účasti mechanika.

Jezdec zodpovídá za včasné přistavení vozidla k technické prohlídce a případnou demontáž

části vozidla při technické prohlídce nebo protestu.

 

6.11 Technickou prohlídku má právo pořadatel provést kdykoliv v závodě, buď právem svým

a nebo na základě protestu.

 

 

6.12 Neodstraní-li jezdec závady zjištěné při technické prohlídce na předcházejícím závodě, smí

se zúčastnit dalšího závodu jen v případě, že mu bude udělena další výjimka. Výjimky budou

udělovány maximálně na dva závody. V  tomto případě se nejedná o výjimky celoroční, které

jsou zapsané v PSV.

Jedná-li se o závadu z oblasti bezpečnosti nesmí se jezdec zúčastnit závodu, tréninku ani

zkušební jízdy.

 

 

7. ADMINISTRATIVNÍ PŘEJÍMKA

 

7.1 Před každým jednotlivým závodem se jezdec musí přihlásit k závodu na formální přejímce a to

sám, v případě teamu všichni, kteří budou závodit.

 

7.2 Přihlášení se provádí písemnou formou na stanoveném formuláři, který musí být vlastnoručně

podepsán jezdcem. Jezdci mladšímu 18-ti let podepíše formulář zákonný zástupce.

 

7.3 Při přihlášení je nutné předložit :

 

- přihlášku k závodu (revers), řádně vyplněnou a podepsanou

- platný OP nebo jiný doklad totožnosti

- kopii pojistky, pokud je jezdec pojištěn, se zaměřením na motoristický sport

- potvrzení o přijetí vozidla technickou prohlídkou – protokol Převzetí vozidla k závodu

 

 

7.4 Jezdec předkládá potvrzený protokol Převzetí vozidla k závodu.

 

7.5 Při přihlášení musí být zaplaceno startovné a případný poplatek za el.energii a životní

prostředí.

Tyto poplatky a jejich výši určuje majitel nebo provozovatel tratě. Poplatky musí uhradit

všichni jezdci přihlášeni k závodu. Při odstoupení jezdce ze závodu se poplatky nevrací.

 

7.6 Jezdec obdrží identifikační pásky pro dva členy doprovodu. Pro rodinné příslušníky, případně

sponzory lze požádat pořadatele o zlevněné vstupenky.

Jezdec startující ve více třídách má nárok na další pásku pro doprovod, ale musí o ní požádat.

 

7.7 Přihlášení k závodu musí být provedeno nejpozději do stanoveného časového limitu.

V případě, že jezdec tento limit překročí, zaplatí pořadateli poplatek ve výši 200,- Kč za

pozdní přihlášení k závodu. Tento poplatek neplatí, pokud informoval pořadatele o svém

zdržení (porucha auta ap.).

 

 

 

 

8. TRÉNINK

 

8.1 Před každým závodem zajistí pořadatel trénink v časovém rozpětí 30-60 minut.

 

8.2 Každý jezdec je povinen zúčastnit se tréninku dle pokynu pořadatele a absolvovat alespoň

jedno kolo závodní tratě. Z posádky mají nárok na trénink všichni jezdci. Trénink je vypsán na

2 – 3 kola dle délky tratě.

 

8.3 O dodatečný trénink lze požádat ředitele závodu v průběhu tréninku a to jen v případě vážnější

závady na vozidle, kdy je zřejmé, že oprava nebude dokončena v časovém limitu tréninku.

 

8.4 Jezdec končící předčasně tréninkovou jízdu musí včas a zřetelně zpomalit, zajet k vnějšímu

okraji závodní trati a pomalou jízdou opustit trať.

 

 

 

 

 

 

9. ROZPRAVA

 

9.1 Rozprava s jezdci se provádí před každým závodem, zpravidla po tréninku, před zahájením

rozjížděk. Rozpravu řídí ředitel závodu.

 

9.2 Na rozpravu jsou povinni se dostavit všichni jezdci v době určené pořadatelem závodu.

Rozpravy jsou přítomni pouze jezdci, jezdci mladší 18-ti let v doprovodu zákonného

zástupce. Přítomnost dalších osob na rozpravě povoluje ředitel závodu.

 

9.3 Na rozpravě se mohou jezdci vyjádřit nebo vznést námitky k závodní trati, případně

k úpravě předpisů a pravidel pro daný závod. V průběhu závodu již na připomínky nebude

brán zřetel.

 

9.4 Úpravy předpisů nebo stanovení nových zákonitostí závodu podané na rozpravě ředitelem

závodu se považují jako písemně vydané ustanovení Soutěžních předpisů a jsou platná pro

daný závod nebo i závody následující. Změny SP pro další závody vydá pořadatel formou

dodatku nebo je vyvěsí na oficiální tabuli min. dva závody po sobě.

 

 

 

 

 

10. ROZJÍŽĎKY

 

10.1 Pro každou třídu se jedou dvě až čtyři povinné rozjíždky o délce 3 – 6 kol dle délky

závodní tratě a počtu soutěžících jezdců. Způsob závodu je vždy stanoven na rozpravě.

 

10.2 V případě, že ve třídě je více jezdců než je propustnost trati, jsou jezdci rozlosováni do

rovnoměrných skupin a v nich jsou každou další rozjížďkou prostřídáni a startují z jiných

řad a míst. Jezdci jsou do skupin rozlosováni pomocí výpočetní techniky a pořadatel

v žádném případě neovlivní rozlosování. Jezdec musí nastoupit do rozjížděk, do kterých byl

vylosován, nelze startovat v jiné rozjížďce třídy.

 

10.3 Pokud v jedné z rozjížděk ve třídě poklesne počet aut pod 4 startující vozy včetně, může

ředitel sloučit rozjížďky ve třídě. Bodování jezdců zůstává nezměněno, nebude slučováno tj.

jezdci jedné rozjížďky a jezdci druhé rozjížďky mají samostatné bodování. Startuje se dle

startovních roštů jednotlivých rozjížděk, přičemž přičleněná rozjížďka se staví za první.

 

 

 

 

 

 

11. BODOVÁNÍ ROZJÍŽDĚK

 

11.1 Přidělení bodů dle pořadí v rozjížďce :

 

 

Poř.

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

Body

 

 

10

 

9

 

8

 

7

 

6

 

5

 

4

 

3

 

2

 

1

 

11.2 Jezdec, který dokončil rozjížďku a byl odmávnut a jezdec, který dokončil rozjížďku a byl

odmávnut bez plného počtu kol a jezdec, který nastoupil do rozjížďky (musí přejet startovní

čáru min. koly jedné nápravy tj čára před každou jednotlivou řadou vozidel na startu), jsou

bodováni dle dosaženého pořadí.

 

11.3 Jezdec, který byl vyloučen z rozjížďky, je v rozjížďce bodován -2 body (mínus dva body).

Jezdec, který do rozjížďky nenastoupil je bodován 0 bodů (nula bodů) .

Jezdec, který nedokončil rozjížďku je bodován na následujícím místě za jezdci, kteří

rozjížďku dokončili.

V případě jezdců, kteří odstoupili ve stejném kole se umístění bere dle pořadí při

posledním průjezdu cílovou čarou. Při odstoupení v prvním kole mají stejné pořadí.

 

11.4 Pokud je při jízdě způsobena nehoda bez zřejmého viníka (sportovní tragédie) min. dvou vozů

a vozy nemohou pokračovat v jízdě, jsou jezdci klasifikováni na následujících místech za

jezdci, kteří rozjížďku dokončili a pořadí se bere dle pořadí při posledním průjezdu cílovou

čarou. Při odstoupení v prvním kole mají stejné pořadí.

 

11.5 Jezdec, který zavinil vlastní chybou zastavení rozjížďky nesmí nastoupit do opakované

rozjížďky a je bodován na posledním místě za jezdci, kteří nedokončili rozjížďku, před jezdce,

kteří nenastoupili do rozjížďky.

 

11.6 V případě porouchaného,ale pojízdného vozidla, může jezdec pokračovat v jízdě sníženou

rychlostí mimo ideální stopu nebo zajet s vozidlem mimo ideální stopu do prostoru před cíl

(nesmí vystoupit s vozidla) a po projetí prvního jezdce cílem, projet cíl a pak mu je započítáno

pořadí.

V případě nepojízdného vozidla musí jezdec, pokud to lze vzhledem k charakteru poruchy, zajet

mimo ideální stopu na trati a po projetí ostatních jezdců kolem urychleně opustit vozidlo a

zůstat na bezpečném místě mimo trať.

 

11.7 Body ze všech  rozjížděk jezdce se sčítají a prvních osm jezdců postupuje přímo do

finále A. Jezdci na 9 – 18 místě postupují do finále B.

 

11.8 Pro postup se započítává :

 

- součet bodů všech rozjížděk

- nejlepší výsledek v rozjížďkách

- druhý, třetí, čtvrtý nejlepší výsledek v rozjížďkách

- lepší pořadí v poslední rozjížďce

- los

 

 

 

 

12. FINÁLE

 

12.1 Jede se A i B finále pro každou třídu, každé na 4 – 10 kol dle délky závodní tratě.

 

12.2 Do finálových jízd může postoupit jen jezdec, který bodoval, dokončil jízdu nebo nastoupil

alespoň v jedné ze základních rozjížděk (ust.11.2. přejetí startovní čáry).

 

12.3 Při nenastoupení jezdce na start finále A nebo B nepostupuje nikdo další.

 

12.4 Pokud byla před startem vyvěšena tabule s nápisem „TP“ jsou jezdci povinni po skončení

finálové jízdy neprodleně odstavit vozidla do prostoru UP (uzavřené parkoviště).

Jezdec nesmí s vozidlem zajíždět do depa a nesmí na vozidle provádět jakékoliv činnosti a

s vozidlem manipulovat. Po odstavení vozidla musí okamžitě opustit UP nebo se zdržovat na

vyhrazeném místě v UP. Vstup do prostoru UP je povolen jen za přítomnosti pořadatele.

S vozidlem může odjet pouze na pokyn pořadatele. Volný vstup do UP je povolen až po

schválení výsledků a na pokyn ředitele závodu.

.

12.5 V případě menšího počtu jezdců ve třídě (pod 12 včetně) před finálem B, může být finále B

zrušeno a do A finále postupuje prvních 10 jezdců dle výsledků z rozjížděk.

V takovém případě jsou body určené pro B finále přiděleny podle výsledků rozjížděk.

 

12.6 Ředitel může do A finále nasadit další jezdce nad rámec 10 jezdců. V takovém případě bude

přihlédnuto k možnostem tratě a specifikaci třídy.

 

12.7 Z finále B postupují do finále A dva jezdci.

 

12.8 Pokud dojde k velkému časovému skluzu oproti harmonogramu závodu, může ředitel

závodu zrušit B finále a do A finále postupuje přímo prvních deset jezdců dle pořadí

z rozjížděk.

 

12.9 Pokud k B finále nenastoupí všichni jezdci a tím je počet jezdců na startu pod 4 (včetně),

může být finále B zrušeno a do A finále postupuje prvních 10 jezdců dle výsledků rozjížděk.

 

12.10 V případě porouchaného, ale pojízdného vozidla, kdy nelze již pokračovat ve finále, musí

jezdec okamžitě opustit trať nejbližším výjezdem nebo odstavit vozidlo tak, aby nebyl důvod

signalizace žlutým praporem a vozidlo musí okamžitě opustit

12.11 Ve finálové jízdě se postavení na startu určuje podle pořadí umístění v rozjížďkách a jezdci si

postavení vybírají sami v řadě. Při nenastoupení jezdce na start zůstává pozice prázdná. Pokud

jezdec svým pozdním příjezdem blokuje a zdržuje postavení ostatních jezdců, může ředitel

závodu dotyčného jezdce zbavit výhody výběru a místo mu určit nebo udělit napomenutí.

 

 

 

 

13. BODOVÁNÍ FINÁLE

 

13.1 Přidělení bodů dle pořadí ve finále B.

 

 

Poř.

 

 

1

 

2

3

(11)

4

(12)

5

(13)

6

(14)

7

(15)

8

(16)

9

(17)

10

(18)

 

Body

 

Finále

A

Finále

A

 

12

 

10

 

8

 

6

 

4

 

3

 

2

 

1

 

 

 

13.2 Přidělení bodů dle pořadí ve finále A.

 

 

Poř.

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

Body

 

 

40

 

34

 

30

 

26

 

24

 

22

 

20

 

18

 

16

 

14

13.3 Všichni jezdci, kteří splnili podmínku dle ust.12.2 bodují ve finále A nebo B.

 

13.4 Jezdci, kteří nenastoupí do finále A nebo B jsou bodováni až za účastníky finále A nebo B a při

určování pořadí se pořadí určí podle výsledků rozjížděk.

 

13.5 Jezdci, kteří nastoupí, ale nedojedou finále A nebo B, jsou zařazeni na poslední místa

jednotlivých finále a bodováni jako kdyby dojeli (započítává se počet odjetých kol

ve finále !). Jezdci, kteří skončí jízdu ve stejném kole, mají stejné umístění a pořadí se určí

podle jejich posledního průjezdu cílovou čarou nebo podle pořadí z rozjížděk při zastavení

v prvním kole.

 

13.6 Jezdec, který odstoupil ze závodu v kterékoliv rozjížďce, neboduje ve finále.

Jezdec, který nenastoupí do druhé, případně dalších rozjížděk a finále, ve finále boduje (ve

finále neplatí podmínka „přejetí startovní čáry“, jezdec vždy boduje).

 

13.7 Při nenastoupení jezdce do finále A nebo B se bodové hodnocení neposouvá.

 

13.8 Pokud jezdec z vozidla během finálové rozjížďky vystoupí a znovu nastoupí, není bodován.

 

13.9 Jezdec, který je vyloučen ve finále A nebo B, není hodnocen v daném finále (0 bodů).

 

13.10 Jezdec, který zavinil vlastní chybou zastavení finále nesmí nastoupit do opakovaného finále a

je bodován na posledním místě za jezdci, kteří nedokončili finále, před jezdce, kteří

nenastoupili do finále.

 

13.11 Při nedokončení finálové jízdy, zastavení z důvodů „boudy“ a jiných důvodů k vyvěšení

červené vlajky, se započítává průjezd cílovou čarou posledního dokončeného kola a to i

v případě, že první jezdec už dokončil závod. ( Příklad: První jezdec projel šachovnicí finále a

některý z jezdců za ním dá v posledním kole boudu, započítává se jako oficielní výsledek

průjezd cílovou čarou předposledního kola).

 

13.12 Pořadí jezdců ve finále určí nejlepší jezdce závodu a první tři jezdci obdrží ceny. Pokud je

závod ukončen z titulu vyšší moci, musí být pro vyhlášení výsledků v závodě odjety alespoň

dvě rozjížďky a výsledky se určí podle pořadí v rozjížďkách.

 

13.13 Jezdec s nejvyšším počtem bodů v daném závodě není vítězem závodu (míněno součet bodů

za rozjížďky a finále)

 

 

 

14. BODOVÁNÍ SERIÁLU

 

14.1 Pro celkové hodnocení seriálu se jezdci sčítají body z finále A nebo B každého závodu.

 

14.2 Body ze všech  rozjížděk se započítávají.

 

14.3 V seriálu se neškrtá žádný závod.

Jezdec musí absolvovat minimálně jeden závod na domácí trati a minimálně dva závody na venkovní trati a celkem minimálně tři závody, aby mohl být klasifikován v celkovém hodnocení seriálu.

 

14.4 Každý jezdec, který se zúčastní závodu seriálu je do započítáván průběžně do celkového hodnocení seriálu, podmínka dle 14.3 bude uplatněna až po odjetí všech závodů seriálu.

 

14.5 Pokud se závodu v jedné třídě zúčastní 3 a méně jezdců, může být závod započítán do seriálu

s polovičním počtem finálových bodů.

 

14.6 Pokud se závodu v jedné třídě zúčastní 1 jezdec, nemusí být závod započítán do seriálu.

 

14.7 Jezdci, který v průběhu seriálu začne závodit v posádce se nezapočítávají body

z předcházející závodů do hodnocení posádky. V hodnocení však zůstává jako samostatný

jezdec.

 

14.8 Podmínkou zařazení do celkového hodnocení je absolvování RTP.

 

14.9 Konečné pořadí se určí dle klíče :

 

- celkový počet bodů

- celkový počet finálových bodů

- celkový počet bodů v rozjížďkách

- nejlepší umístění ve finále

- druhé nejlepší umístění ve finále

- třetí nejlepší umístění ve finále

- lepší umístění v posledním závodě

 

 

 

14.10 Za napomenutí je jezdci odčítáno 10 bodů, za černý prapor 50 bodů, za nesportovní chování

100 bodů. Při vyloučení ze závodu se jezdci nezapočítává žádný bod a odčítá 100 bodů

.

15. Putovní pohár

15.1 Nejlepší jezdec obdrží na slavnostním zakončení sezóny putovní pohár a ceny sponzorů.

Putovní pohár má jezdec k dispozici maximálně do dalšího celkového vyhlášení, po té jej vrací pořadateli. Po celou dobu za něj odpovídá a vrací jej v nepoškozeném stavu. Případnou ztrátu nebo poškození poháru musí jezdec na vyzvání uhradit pořadateli.

 

 

.

 

 

 

16. START - CÍL

 

16.1 Start je signalizován předem startmaršálem pomocí vztyčené tabule s uvedeným

číselným údajem, bílým praporem nebo vztyčeným žlutočerveným praporem (špatná

přilnavost povrchu tratě). Po ukončení této signalizace bude do 5 vteřin odstartováno formou

odloženého startu (nepravidelné intervaly).

 

16.2 Start je prováděn světelným startovacím zařízením, při rozsvícení červených světel

(případně zelených) je povolen start.

 

16.3 Start pomocí praporu bude prováděn jen při poruše světelného zařízení nebo zvláštních

podmínkách a to mávnutím státní vlajky, klubového praporu nebo zeleného praporu zdola

nahoru.

 

16.4 Startovní proceduru lze kdykoliv ukončit signalizací červeným praporem, případně doplněnou

světelnou návěstí v zorném poli jezdců nebo zvukovým signálem.

 

16.5 Čekací doba od vyzvání na start je doba, která trvá od okamžiku odstartování předchozí

rozjížďky až do jejího konce. V tomto časovém rozmezí jsou jezdci povinni dostavit se na start

nebo na místo určené pořadatelem, pokud je start na závodní trati.

 

16.6 Každý jezdec musí s vozidlem zaujmout postavení na startu dle rozpisu pořadatele a pokynů

startmaršála. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem upravovat před vozidly trať, povoleno je

založení kol drobným kamenem. Rozpis rozjížděk je vyvěšen na přístupném místě a jezdci

jsou povinni se s ním seznámit a řídit se jím. Pokud pořadatel vydá jezdcům startovní rošty

s rozpisem rozjížděk, není povinen vyhlašovat jednotlivé rozjížďky a jezdci jsou povinni si

nájezdy na trať řídit sami. Je zakázáno čištění (protáčení) gum na startovním roštu před

startem.

 

16.7 Koncové světlo musí být rosvíceno již při nájezdu na start a svítit po dobu celé jízdy. Pokud

je startmáršálem dán signál tabulí se symbolem rozsvíceného světla jsou jezdci povinni rozsvítit

brzdová světla a nechat je svítit po dobu, kdy je signalizováno. Nefunkční světla jsou důvodem

k vyloučení jezdce z rozjížďky nebo finále.

 

16.8 Pokud jezdec svým pozdním příjezdem blokuje a zdržuje postavení ostatních jezdců, může

ředitel závodů dotyčného jezdce zbavit výhody výběru a místo mu určit nebo udělit

napomenutí.

 

16.9 Jezdci jsou povinni mít na startovní čáře kola vozidla řídící nápravy v přímém směru a do

vzdálenosti od startu určené a označené pořadatelem (startovní zóna) zachovat přímý směr

jízdy (dodržení stopy) a vyvarovat se jakéhokoliv kontaktu se soupeřem. V startovní zóně je

zakázáno zmenšovat boční odstupy vozidel, přejíždět z jedné startovní řady ve směru jízdy do

druhé a křižovat trať. Objet pomalého jezdce v přímém směru je povoleno.

Pokud není jezdec, jedoucí na venkovní straně trati v první zatáčce po startu prokazatelně

celým vozem před vozidlem soupeře, nesmí bočně tlačit soupeře na vnitřní stranu tratě.

V opačném případě bude tento manévr vyhodnocen jako vytlačování soupeře a jezdec bude

vyloučen z rozjížďky či finále.

 

16.10 Rozjížďka bude zastavena při předčasném startu. Napomenutí na startu se počítají do

rozjížďky.

 

16.11 Pokud se jezdec nedostaví na vyzvání do 1 minuty na start bude jízda odstartována bez něj.

Jezdec se po té již do jízdy nesmí zařadit. Jezdec je povinen přijet na start včas a tím

eliminovat případná zdržení při nájezdu např. neprůjezdnost nájezdové trasy – odtahy, hasiči

apod.

 

16.12 Jezdec, který nenastoupil na start rozjížďky, nemůže nastoupit na start při opakovaní startu

rozjížďky.

 

16.13 Jezdec nesmí nastoupit do jiné rozjížďky, než mu bylo určeno.

 

16.14 Pořadí rozjížděk nebude měněno na žádost jezdce, změnu v pořadí rozjížděk může provést

pouze ředitel závodu (opakované starty).

 

16.15 Porouchá-li se vozidlo v prostoru startu, může jezdec poruchu odstranit i s pomocí

doprovodu. Limit na opravu je 2 min.

 

16.16 Pokud posádce vyjde rozjížďka po sobě, budou drobné opravy nebo doplnění PHM

prováděny co nejblíže startu a limit je 3 min.

 

16.17 V případě, že nebude rozjížďka ani na potřetí odstartována, celá skupina startujících odjede do

depa a rozjížďka bude znovu zařazena dle rozhodnutí ředitele.

Opakování takovéto rozjížďky není počítáno jako nová rozjížďka a napomenutí a vyloučení

udělená jezdcům zůstávají v platnosti z předcházejících startů této rozjížďky.

 

16.18 Pokud jezdec přejede startovní čáru motorickou silou vozidla, platí pro něj ust. o jízdě,

bodování apod. Startovní čarou se rozumí přímka před každou řadou aut na startovním roštu.

 

16.19 Jestliže signál o ukončení závodu je ukázán z nedbalosti nebo jinak dříve, než první vozidlo

dokončí plánovaný počet kol, musí být jízda opakována. Pořadí jízdy určí ředitel závodu.

Pouze účastníci předchozího startu se mohou zúčastnit opakované jízdy, přičemž startují ze

stejných míst a udělené tresty zůstávají v platnosti.

Jestliže je signál o ukončení závodu ukázán později, je rozhodující průjezd jezdců posledním

plánovaným kolem.

 

 

 

17. JÍZDA

 

17.1 Na trati lze jet libovolnou stopou a rychlostí, přední jezdec má právo volby stopy. Právo volby

stopy může jezdec využít pokud je prokazatelně celým obrysem svého vozu před vozidlem

soupeře. Jakékoliv manévry, které způsobí ohrožení ostatních jezdců, jako např. předčasné

nebo rychlé a nenormální změny směru jízdy jsou přísně zakázány, také opakování vážných

jezdeckých chyb či zřejmá ztráta kontroly nad vozidlem bude považováno jako nebezpečná jízda.

Při návratu do ideální stopy nesmí jezdec omezit a ohrozit jezdce jedoucí v této stopě.

Při jízdě musí být rozsvíceno koncové světlo.

 

17.2 Při jízdě je zakázáno vozidlo soupeře jakýmkoliv způsobem tlačit a vytlačovat z jízdní

dráhy nebo ideální stopy, vrážet do něj nebo brzdit pomalou jízdou.

 

17.3 Jezdec nesmí úmyslně křižovat trať, kdy je zřejmé, že brání v předjetí rychlejšímu jezdci.

V případě, že je předjížděn o celé jedno kolo, musí okamžitě umožnit rychlé a bezpečné

předjetí.

 

17.4 Couvání a otáčení na trati lze použít jen ve výjimečných případech při vyproštění vozu nebo

návratu do směru jízdy. Přitom je jezdec povinen dát přednost vozidlům jedoucím po trati a

nesmí je ohrozit ani omezit. Jízda v protisměru je vždy zakázána a to i po zastavení nebo

ukončení rozjížďky.

 

17.5 Při jízdě musí jezdec sledovat vlajkovou a světelnou signalizaci, respektovat její význam a

dbát a uposlechnout dalších pokynů traťových komisařů a pořadatelů.

 

17.6 V případě poruchy vozidla během jízdy je jezdec povinen, pokud to vozidlo umožňuje, zajet

s vozidlem mimo ideální stopu na trati a urychleně po zastavení opustit vozidlo. V žádném

případě nesmí vozidlo na trati opravovat.

 

17.7 Jezdec nesmí při jízdě v žádném případě otvírat dveře ani jet s otevřenými dveřmi či přední

kapotou. Pokud se mu okamžitě nepodaří otevřené dveře zavřít musí vyjet z ideální stopy na

trati a nejbližším výjezdem opustit trať. Pokud je signalizováno černou vlakou s oranžovým

terčem, může jezdec závadu opravit na určeném místě (zpravidla před prostorem startu) a

pokračovat v závodě.

 

17.8 V průběhu jízdy je na trati bez výjimek zakázáno přijmutí pomoci jiných osob. To platí i pro

třídy Racer.

 

17.9 Po převrácení vozu nesmí jezdec pokračovat v jízdě a to ani v případě, kdy vůz dopadl na kola

a nejeví známky poškození. Jezdec musí okamžitě signalizovat, že je zdravotně v pořádku a

urychleně opustit vůz.

 

17.10 V případě vyhlášení závodu se zkráceným kolem, musí jezdec toto kolo absolvovat

jedenkrát za rozjížďku. Jezdec si průjezd kolem volí sám.

 

17.11 Po zastavení jízdy se jízda opakuje, pokud není odjeta min. polovina rozjížďky nebo finále.

V tom případě se počítá počet kol prvního jezdce včetně započatých kol těsně před

zastavením rozjížďky, finále a pořadí se určí vždy podle průjezdu posledního celého kola.

 

17.12 Jezdec, který svou chybou zavinil zastavení rozjížďky nebo finále, nesmí nastoupit

k opakované jízdě.

 

17.13 Jezdec, který převrátil vůz (i když dopadl zpět na kola), bez vlastního přičinění, smí

nastoupit do opakované jízdy až po zdravotní prohlídce a technické prohlídce vozu. O tom,

zda chce opakovat jízdu, musí jezdec okamžitě informovat ředitele závodu s ohledem na

úpravu pořadí rozjížděk. Pokud to neudělá, má se za to, že opakovat nechce.

 

 

 

18. ZASTAVENÍ JÍZDY

 

18.1 Zastavit jízdu vždy má právo pouze ředitel závodu, např.

 

- při kolizi po startu

- při nesportovní a nebezpečné jízdě jezdců apod.

- při jakémkoliv hrozícím nebezpečí na trati a kolem ní

 

18.2 Traťový komisař, pokud na jeho úseku tratě dojde k situaci, která vyžaduje zastavení jízdy.

 

Jízda bude zastavena v případě :

 

- pokud dojde k jakémukoliv ohrožení jezdců, pořadatelů nebo diváků.

- při převrácení vozidla na střechu nebo bok a vůz nedopadne zpět na kola a jezdec

nereaguje na podněty traťových komisařů

- pokud převrácený vůz dopadl na kola, ale jezdec nereaguje na podněty traťových

komisařů

- pokud dojde k havárii na trati a je nutné zdravotní ošetření

- jestliže se trať stane neprůjezdnou

- při požáru vozidla

- vždy v prvním kole, pokud dojde k převrácení vozu

- vždy v prvním kole, pokud dojde k převrácení vozu a vůz dopadl na kola, ale jezdec

nereaguje a zůstává ve voze

 

 

18.3 Ostatní pořadatele nesmí zastavit jízdu, ale jsou povinni upozornit neprodleně ředitele

závodu nebo Traťového komisaře na důvod zastavení jízdy.

 

18.4 Jízda je zastavena vždy zvednutým červeným praporem traťových komisařů. Pro zvýraznění

je praporem prováděn krouživý pohyb.

 

18.5 Při signalizaci červeným praporem musí jezdec okamžitě zajet ke kraji tratě a snížit rychlost.

Pomalou jízdou po kraji tratě jízdu dokončí do prostoru červené vlajky (určené místo na trati,

zpravidla start), kde vyčká dalších pokynů pořadatelů. V žádném případě nesmí omezit

jízdu pořadatelských vozidel na trati (sanita, hasiči ap.) a nesmí opustit trať nebo vystoupit

z vozidla..

 

 

 

 

19. SIGNALIZACE

 

19.1 Start rozjížděk viz.ust. 16.1, 16.2 a 16.3.

 

19.2 Jednotlivá kola rozjížďky jsou signalizovaná v prostoru cíle světelným zařízením nebo

tabulemi. Vždy je zobrazen údaj o počtu kol do cíle.

 

19.3 Žlutý prapor – signalizuje nebezpečí na trati.

Jezdci jsou povinni již před uzavřeným úsekem zřetelně snížit rychlost jízdy a v úseku od

vlajky za nebezpečné místo na trati jet sníženou rychlostí, nezkracovat vzdálenost mezi

jezdci, zvýšit pozornost a nepředjíždět ostatní jezdce, mimo jezdce, který se dopustil

jezdecké chyby, případně zastavil nebo má zřetelnou závadu na vozidle (pomalá jízda při kraji

tratě).

Dvě žluté vlajky signalizují vážné nebezpečí na trati, zpravidla v závodní stopě, nebo změnu

situace proti předcházejícímu průjezdu na jednu žlutou vlajku. Při signalizaci dvěma žlutými

vlajkami musí jet jezdec takovou rychlostí, aby mohl okamžitě zastavit.

Po dvou průjezdech při signalizaci dvěma žlutými vlajkami je signalizace snížena na

jednu žlutou vlajku, signalizace jednou žlutou vlajkou je ponechána do ukončení jízdy.

Signalizace je prováděna vlajkou v pohybu. Vyšší intenzita pohybu značí větší nebezpečí.

 

19.4 Červený prapor – zastavená jízda. Jezdec okamžitě zajede ke kraji závodní tratě a sníží

rychlost jízdy a pomalou jízdou dojede do prostoru červené vlajky (zpravidla start).

Právo vyvěsit červenou vlajku má pouze ředitel závodu a Traťový komisař, pokud na jeho

úseku tratě dojde k situaci, která vyžaduje zastavení jízdy. Signalizace je prováděna vlajkou

v pohybu.

 

19.5 Černý prapor – vyloučení jezdce z rozjížďky. Jezdec neprodleně opustí trať (při finále do

UP). Prapor se ukazuje dvě kola. Signalizace je prováděna vlajkou v klidu.

 

19.6 Modrý prapor – signalizuje jezdci umožnit předjetí jezdci za sebou.

Signalizace je prováděna vlajkou v pohybu.

 

19.7 Černobílý šachovnicový prapor – cíl rozjížďky

Signalizace je prováděna vlajkou v pohybu.

 

19.8 Černobílý prapor – napomenutí jezdce za přestupek proti pravidlům.

Signalizace je prováděna vlajkou v klidu.

 

19.9 Bílý prapor - upozornění, že před jezdcem je pomalé vozidlo

Signalizace je prováděna vlajkou v pohybu.

 

19.10 Černožlutý prapor (černý podklad,žlutý kříž) – jezdec je napomínán za přestupek proti

pravidlům a bude šetřen. Po ukončení rozjížďky bude provedeno šetření a po něm bude

jezdec informován o případném trestu. Vlajku lze nahradit černobílým praporem

(napomenutí).

Signalizace je prováděna vlajkou v klidu.

 

19.11 Černá vlajka s  oranžovým terčem - signalizuje jezdci, že jeho vůz má mechanické potíže,

jezdec musí urychleně zajet na určené stanoviště mimo trať (zpravidla před startovní rošt, ne

do depa) a po opravě závady může pokračovat v závodě. Pokračování v jízdě po signalizaci

touto vlajkou má za následek vyloučení jezdce.

Signalizace je prováděna vlajkou v klidu.

 

19.12 Žlutočervený prapor – signalizuje sníženou přilnavost tratě (olej, voda). Prapor vyvěšuje

startmaršál před startem a zároveň signalizuje 5 vteřin do startu.

Signalizace je prováděna vlajkou v klidu.

 

19.13 Tabulka s nápisem TP – signalizuje následnou technickou prohlídku po ukončení dané

rozjížďky nebo finále. Jezdec je povinen po ukončení jízdy odstavit vozidlo v UP a nesmí

před tím vjet do depa nebo vystoupit z vozu.

 

19.14 Prapory je možno doplnit světelným zařízením nebo tabulkou s napsaným startovním

číslem jezdce, kterému je signalizace určena.

 

 

 

 

 

20. INFORMACE O TRESTECH A PROTESTY

 

20.1 Každý soutěžící jezdec má nárok na vysvětlení o uděleném trestu a případně podat protest,

který musí být projednán. Před zahájením vysvětlení musí dát jezdec jasně najevo, zda

požaduje pouze vysvětlení nebo podává protest.

 

20.2 Vysvětlení o uděleném trestu podává jezdci pouze ředitel závodu. Jezdec nesmí vysvětlení

požadovat po jiném pořadateli a pořadatel nesmí vysvětlení podávat.

Ředitel si k vysvětlení může přizvat jiného pořadatele např. traťového komisaře, jinou osobu,

fotografa apod.

 

20.3 Při podávání vysvětlení nemůže jezdec zasahovat jakýmkoliv způsobem do průběhu

vysvětlení svým názorem nebo diskutovat o trestu. V případě, že se jezdec při podávání

vysvětlení chová nesportovně nebo hrubě, podání vysvětlení narušuje, může ředitel podání

vysvětlení okamžitě přerušit a případně i udělit trest za nesportovní chování v jakékoliv výši.

Pokud s vysvětlením a trestem jezdec nesouhlasí, může na místě podat řediteli protest.

 

20.4 Protesty budou přijímány pouze od jezdců, výhradně řediteli závodů, nejpozději do 10 minut

po skončení jízdy.

Protesty bude za pořadatele vyřizovat sportovní nebo technická komise. Ředitel závodu

může přizvat k jednání další jezdce i jiné osoby. Při jednání o protestu podává jezdec své

vysvětlení k trestu.

Jezdec bude o výsledku protestu informován ředitelem závodu nebo prostřednictvím

vývěsky na oficiální informační tabuli závodu.

Pokud se jezdec při podání nebo projednávání protestu chová nesportovně nebo hrubě k

pořadatelům nebo druhému jezdci, je jednání o protestu ukončeno a protest zamítnut.

 

20.5 V případě, že vysvětlení nebo protest požaduje nebo podá kdokoliv z jezdcova doprovodu či

rodinných příslušníků a to jakýmkoliv způsobem, bude protest zamítnut a jezdec může být

vyloučen ze závodu.

 

20.6 Protesty musí být podány pouze písemnou formou na předepsaném formuláři. Jezdec při

podání protestu zaplatí správní poplatek.

 

20.7 Výsledek protestu od příslušné komise je pouze doporučením. Rozhodnutí komise musí

potvrdit ředitel závodu a po té je rozhodnutí konečné, bez nároku na odvolání.

 

 

20.8 Poplatky při podání protestů jsou :

 

500,- Kč za protest na pravidla, jízdu, hodnocení apod.

1000,- Kč za protest technického rázu ve třídě N ŠKODA 1400 ccm, N 1400 ccm, JUNIOR

2000,- Kč za protest technického rázu ve třídě Racer

3000,- Kč za protest technického rázu v divizi od divize (A) do 1400 ccm, Buggy a Speciál.

 

 

20.9 V případě protestu technického rázu musí jezdec na nějž byl podán protest za pomocí svých mechaniků, před komisí, demontovat příslušnou část vozidla a zúčastnit se její prohlídky.

 

20.10 Při oprávněném protestu se poplatek vrací protestujícímu jezdci a posuzovaný či

kontrolovaný jezdec uhradí bezodkladně správní poplatek ve stejné výši řediteli závodu .

 

20.11 Při neoprávněném protestu bude částka za správní poplatek uhrazena protestujícím jezdcem

řediteli závodu a protestující jezdec uhradí kontrolovanému jezdci náklady za uvedení vozidla

do stavu před kontrolou. Tato částka musí být vždy předem dohodnuta mezi ředitelem

závodu, kontrolovaným a protestujícím jezdcem. Pro potřeby stanovení objektivní výše

částky, může ředitel přizvat i ostatní jezdce a mechaniky, zpravidla stejné třídy

 

 

20.12 V případě protestu na styl jízdy bude směrodatné hlášení Traťových komisařů, případně

videozáznam pořízený pořadatelem. Lze přihlédnout i na videozáznam, který jezdec předloží

při projednávání protestu. Na videozáznamy doložené až po rozhodnutí komise nebude

přihlédnuto.

Pořadatel není povinen pořizovat videozáznam nebo ho ukazovat jezdci při řešení protestu.

Pokud existuje videozáznam pořízený pořadatelem, musí jej mít k dispozici sportovní komise.

 

20.13 Protesty z rozjížděk musí být vyřešeny před finálovými jízdami.

Protesty z finálových jízd, které nelze objektivně dořešit před vyhlášením výsledků závodu

(stupně vítězů), budou řešeny až po ukončení závodu a to i v případě, že protest se týká

umístění na prvních třech místech ve třídě.

Pořadatel bude o nedořešených trestech informovat jezdce vyvěšením informace na oficiální

informační tabuli závodu nebo oficiálních webových stránkách seriálu.

 

20.14 O výsledku protestu musí být rozhodnuto před vyhlášením konečných výsledků v závodě. Tím

se rozumí zveřejnění výsledků na oficiálních stránkách soutěže.

Po vyhlášení výsledků již nelze podat protest nebo změnit rozhodnutí.

 

21. TRESTY

 

21.1 Výklad pojmů :

 

- napomenutí je výstraha jezdci před dalším případným trestem. Může být ústní

nebo vlajkovou signalizací, jezdec pokračuje v jízdě nebo závodě bez omezení

 

- vyloučení je vyřazení z dané jízdy, je ústní nebo vlajkovou signalizací, jezdec

ukončí neprodleně jízdu a to bez bodového ohodnocení

 

- diskvalifikace je okamžité vyřazení jezdce ze závodu nebo následných závodů,

případně celého seriálu. Jezdci se nezapočítávají body získané v závodě.

 

21.2 Pořadatel může dle závažnosti přestupku udělit minimálně napomenutí, bodovou srážku,

případně vyloučení a diskvalifikaci. Udělené tresty nemusí plně odpovídat ustanovením

soutěžních předpisů. (např. křižování po startu, zkrácení tratě, kdy jezdec v dalším průběhu

rozjížďky pustí před sebe jezdce, které tímto manévrem předjel, předjetí jezdce s technickou

závadou v uzavřeném, ale přehledném úseku apod.)

 

21.3 Napomenutí bude jezdci uděleno za :

 

- nerespektování pravidel seriálu a příkazů pořadatelů, zejména :

- pozdní nájezd na start - mimo čekací dobu

- blokování nájezdu na start ostatním jezdcům

- úprava tratě před vozidlem při startu jezdcem, či doprovodem

- protáčení kol (čištění) před startem

- nerozsvícené koncové světlo

- předčasný start

- nesportovní a agresivní jízda

- najetí, tlačení, vytlačování a brzdění soupeře

- vyjetí mimo trať

 

 

21.4 Vyloučení bude uděleno jezdci za :

 

- nerespektování pravidel seriálu a příkazů pořadatelů, zejména :

- rychlá jízda v depu

- ohrožení jiného jezdce v tréninku

- neúčast na rozpravě

- nekompletní nebo nedokonalá ústroj jezdce

- stání a pohyb doprovodu po trati před a v průběhu rozjížďky, ale i po zastavení nebo

ukončení rozjížďky

- opakovaná úprava tratě před vozidlem při startu jezdcem, či doprovodem

- nástup jezdce do jiné rozjížďky

- druhý předčasný start v rozjížďce

- křižování po startu

- zařazení jezdce do rozjížďky po startu

- nesportovní, agresivní jízda a ztráta kontroly nad vozidlem

- najetí, tlačení, vytlačování a brzdění soupeře

- najetí, tlačení, vytlačování soupeře při návratu do ideální stopy

- vyjetí mimo trať

- zkrácení tratě

- jízda s otevřenými dveřmi nebo přední kapotou

- jízda po signalizaci černé vlajky s oranžovým terčem (technická závada vozu)

- nebezpečné otáčení na trati nebo jízda v protisměru

- oprava vozidla na trati

- pokud jezdec obdrží druhé napomenutí

- neuposlechnutí vlajkové signalizace

- nefunkční koncová nebo brzdová světla na startu rozjížďky nebo finále

- předjetí na žlutý prapor

- jezdec předjíždí jiného jezdce a předjíždění nedokončí před vyvěšenou vlajkou

- jezdec předjíždí jiného jezdce a předjíždění dokončí před vyvěšenou vlajkou,

ale, do uzavřeného úseku vjede nepřiměřenou rychlostí

- jezdec nesnížil zřetelně rychlost před uzavřeným úsekem a v uzavřeném úseku

- jezdec předjíždí v uzavřeném úseku.

- jezdec dojíždí v uzavřeném úseku předního jezdce a zkracuje vzdálenost

mezi jezdci

- jezdec využil své rychlosti v uzavřeném úseku a těsně za překážkou předjel

předního jezdce.

- za předjetí se nepovažuje, pokud při výjezdu z uzavřeného úseku nedošlo ke

změně pořadí tj. jezdec předjel v uzavřeném úseku a po té se vrátil na původní

pořadí a to ještě v uzavřeném úseku

 

 

 

21.5 Diskvalifikace v závodě bude dána jezdci za :

 

- nerespektování pravidel seriálu a příkazů pořadatelů, zejména :

- urážka pořadatele, soupeře a jeho doprovodu

- změna startovního čísla

- alkohol nebo jiné zakázané látky

- neabsolvování tréninku

- záměna řidiče

- jízda se spolujezdcem

- neoznačení jezdce a jeho doprovodu identifikačním náramkem

- nesportovní a hrubé chování své a svého doprovodu

- pohyb mechaniků jezdce po trati nebo v blízkosti trati mimo vyhražené prostory

- nebezpečná, rychlá jízda, najetí do překážky v uzavřeném úseku

- nebezpečná či rychlá jízda mimo trať nebo zkušební dráhu

- vjíždění na trať nebo zkušební dráhu bez přihlášení k závodu

- svévolné vjetí na trať

- neabsolvování zdravotní a TP po převrácení vozu

- samovolné vjetí na trať

- opuštění tratě mimo stanovený výjezd do depa

- odmítnutí demontáže části vozidla při TP nebo protestu

- nepřistavení vozidla k TP, nebo manipulace s vozidlem v UP

- pokud jezdec obdrží druhé vyloučení v daném závodě

- neabsolvování zkráceného kola

- nezajištění vozidla proti úniku ropných látek (odstavení vozidla na plachtě)

- nedodržování pořádku v depu

- vylepování a šíření propagace a inzerátů

 

 

21.6 Diskvalifikace ze seriálu bude dána jezdci za :

 

- fyzické napadnutí soupeře nebo pořadatele (i doprovodem)

- opětovné zjištění porušení TP

- neumožnění kontroly vozidla při TP nebo protestu

- nájezd do vozidla soupeře v depu či na trati po jízdě nebo závodě

- opakované nesportovní chování, nerespektování pravidel seriálu a příkazů

pořadatelů

- neposkytnutí osobních údajů jezdcem

- úmyslné najíždění na pořadatele

- neuhražení poplatku za protest

 

21.7 Ředitel závodu může dle závažnosti nebo četnosti přestupků rozhodnout jinak než je výše

uvedeno.

 

21.8 Jezdec musí být informován o uděleném trestu osobně nebo písemně zveřejněním na oficiální

informační tabuli. Vyvěšení trestu podepsané ředitelem závodu se považuje jako za doručené

jezdci.